Love og vedtægter for Lemvig Y`s Men Club 2023

 

§ 1 Ledernes opgave:

Stk. 1 Præsidenten:

           Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder kontakt med   

           udvalgsformændene og påser at udvalgsarbejdet fungerer tilfredsstillende, deltager

           I distriktsrådsmøder, repræsenterer klubben udadtil, indkalder til præsidiemøder

           efter behov, udarbejder dagsorden for og leder præsidiemøderne, forestår optagelse

           af nye medlemmer, byder velkommen til klubmøderne, aftenens eventuelle taler og

           gæster og hilser af med aftenens taler.

Stk. 2 Vicepræsidenten:

           Overtager præsidentens opgaver i dennes fravær, er formand for programudvalget, og

           deltager, sammen med præsidenten i distriktsrådsmøder. Modtager aftenens eventuelle

           taler til et klubmøde.

Stk. 3 Sekretæren:

           Fører protokol over alle klub- og præsidiemøder samt generalforsamlinger. Fører klubbens

           korrespondance sammen med præsidenten. Fører kontrol med mødedeltagelsen ved

           klubmøderne. Sender ved fraflytning en meddelelse til præsidenten for den Y´s Mens Club

           der er nærmest den fraflyttede medlems nye bopæl. Indsender materialer til regionens

           arkiv, og udsender referat af klubmøder og andet relevant materiale til alle medlemmer.

Stk. 4 Skatmesteren:

           Fører klubbens regnskab, indkasserer kontingenter, og sørger for ved klubmøders afslutning,

           at afregning sker med eventuel taler og deltagende damer. Sørger for rettidig indbetaling af

           regions- og internationale kontingent, og sørger for at klubbens kontante midler overordnet

           er anbragt på konto i bank/sparekasse. Udarbejder klubbens årsregnskab og status, og bistår

           de af klubben valgte revisorer med at revidere klubbens regnskaber.

Stk. 5 Toastmasteren:

           Møder i tilstrækkelig tid før klubmødet skal begynde og sørger for (sammen med den der har

           de 3 min.) at alt, såsom borddækning, bordplaceringsbrikker, dirigentklokke, sangbøger m.m.

           er på plads, og sørger for oprydning efter mødets afslutning. Toastmasteren indleder mødet,

           gerne med et bibelord eller en kort andagt, leder mødet og sørger for, at mødet begynder og

           slutter til tiden.

§ 2 Klubmøder:

Stk. 1 Ordinære klubmøder afholdes som regel 1. og 3. torsdag i hver måned, men der kan afviges

           fra dette i tilfælde af såkaldte skæve helligdage eller efterårs- og vinterferie.

Stk. 2 Præsidenten kan indkalde til ekstraordinære klubmøder efter behov.

§ 3 Kontingenter:

Stk. 1 Når et nyt medlem er optaget i klubben skal han betale kontingent første gang i måneden

           efter optagelsen, for det antal måneder der er frem til henholdsvis udgangen af marts eller

           september.

Stk. 2 Medlemskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen (normalt for 1 år ad gangen),

           betales halvårlig forud.

§ 4 Udvalg:

Stk. 1 Præsidenten har adgang til alle udvalgsmøder.

Stk. 2 Følgende faste udvalg nedsættes af præsidiet:

 Programudvalg:

Vicepræsidenten er formand for dette udvalg, der fastlægger programmet for et halvt år ad

gangen. Udvalget skal sørge for, at der afsættes et passende antal interne klubmøder, og

og udvalget arrangerer klubbens ture/udflugter.

Kontakt og medlemspleje:

Udvalget skal til stadighed søge at holde medlemstallet på en passende størrelse, og sørge for

en passende tilgang af nye medlemmer. Udvalget fører kartotek over medlemmers navn, stil-

ling, fødselsdag, mærkedage, telefonnummer og mailadresse – Blå Bog, og sørger for at der

vises opmærksomhed ved givne lejligheder, herunder medlemmets mærkedage. Udvalget

drager omsorg for at klubbens medlemmer og gæster befinder sig godt i klubben.

Julekalender:

Udvalget planlægger salget af julekalendere, tager kontakt til annoncører omkring tegning af annoncer til bagsiden af kalenderen, og kontakter foreninger/klubber og andre der sælger

kalendere for bestilling af antal. Endvidere sørger udvalget for omdeling af julekalendere og

aflevering af faktura til annoncører og udfærdiger regnskab over årets salg.

World-Outlook:

Udvalget holder kontakt til klubbens broderklub(ber) og arbejder evt. på, at oprette nye kontakter. Endvidere arrangerer udvalget besøg/genbesøg hos venskabsklub(ber).

   e)   Genbrugsudvalg:

Genbrugsudvalget består af 5 Y´s Men og 4 Y`s Menetter. Udvalget står for butiksdriften, organisering af indsamling af effekter, sortering, klargøring og prismærkning m.m. Desuden står det for annoncering og arbejdsfordeling, samt at forsøge/tilbyde/inddrage alle klubbens medlemmer i de forskellige gøremål.

    f)   Kontakt- og ejendomsudvalg:

Formand for udvalget holder kontakt til lejeren, påser alle aftaler om lejligheden og afregner med lejeren. Desuden tilser han, sammen med de andre medlemmer i ejendomsudvalget, at bygninger indvendig og udvendig samt parkeringsplads og hække m.m. er i en god stand, og

de tager i fællesskab beslutning om hvilke arbejder der skal udføres. Ved større projekter skal arbejdsopgaven forelægges i klub/præsidie.

Pr-udvalg:

 Udvalget sørger for at informere offentligheden om såvel gamle som nye aktiviteter og tiltag,       og får offentliggjort når klubben uddeler penge til foreninger og institutioner.

Festudvalg:

 Udvalg som sørger for at arrangere blandt andet adventsfest og andre festlige arrangementer                i klubregi.

Ungdomsgård, Borgerskolen, Aktivitetshuset:

De tre bestyrelser har 1 medlem repræsenteret fra Lemvig Y´s Mens Club.

Stk. 3 Præsidiet nedsætter andre udvalg efter behov.

Stk. 4 Præsidiet skal sørge for, at alle medlemmer er med i udvalgsarbejdet, og at nye medlemmer    

           snarest muligt placeres i et udvalg.

Stk. 5 De forskellige nye udvalg aftaler selv med de afgående udvalg omkring overdragelse af   

           opgaver, da nogle opgaver overlapper gammel- og ny klubår.

Stk. 6 Meddelelser og oplysninger der tilflyder offentligheden gives i samråd med præsidenten, og

           udgives dernæst af pr.-udvalget.

§ 5 Særlige opgaver:

           Et medlem som har fået pålagt en opgave i klubben, og som bliver forhindret i at udføre den,

           sørger selv for at finde en afløser, og giver besked til præsidenten.

§ 6 Klubdelegater:

         Klubben refunderer præsidentens og vicepræsidentens udgifter ved deltagelse i distrikts- og

         regionskonferencer. Ved forfald af en af disse kan klubben lade sig repræsentere af et andet

         klubmedlem på samme vilkår. Klubben kan efter samme retningslinjer refundere udgifter ved

    deltagelse i distriktsrådsmøder og charterfester.

§ 7 Orlov:

      Præsidiet kan efter ansøgning bevilge et medlem orlov når vægtige grunde taler herfor.

      Orlovsperioden bør maksimalt være 6 måneder.

§ 8 Vedtægtsændringer:

      Disse vedtægter kan ændres ved simpelt stemmeflertal på et klubmøde. Hvis mindst en

      tredjedel af de fremmødte forlanger det, skal vedtægtsændring vedtages på to på hinanden

      følgende klubmøder. Der må ikke vedtages ændringer, som er i strid med klubbens, regionens

      eller de internationale love.

§ 9 Ikrafttræden:

      Disse vedtægter, der er en revideret udgave af vedtægter dateret d. 21. august 1986, træder i

      kraft d. 24. august 2023.